فاکتور رسمی خرید درصورت درخواست مشتری با زدن گزینه مربوطه، در کنار مرسوله برایتان ارسال خواهد شد.